Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Muzeum w Koszalinie
Herb Muzeum w Koszalinie

Niedziela 18.03.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ceny biletów - godziny udostępniania ekspozycji

ZARZĄDZENIE nr 26/2016
Dyrektora Muzeum w Koszalinie
z dnia 1 września 2016 roku

w sprawie cen biletów wstępu na ekspozycje muzealne  

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. 2012.406) zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Muzeum dla zwiedzających jest czynne w godzinach 10.00-16.00.  
2. W sezonie turystycznym (od 15 maja do 15 września) Muzeum jest czynne w godzinach 10.00-17.00.

§ 2
1. W poniedziałki Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających.
2. W lipcu i sierpniu Muzeum jest czynne we wszystkie dni tygodnia (także w poniedziałki) w godz. 10.00-17.00.

§ 3
1. Poza sezonem turystycznym (w okresie od 16 września do 14 maja) wejścia na wystawy grup i zwiedzających indywidualne odbywają się o godzinie: 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30. 14.00, 14.30, 15.00, 15.30.
2. Pierwszeństwo wejścia na wystawy mają zwiedzający w grupach i indywidualnie, którzy uzgodnili wcześniej termin wizyty.
3. Na wystawy może wejść jednorazowo nie więcej niż 25 osób.

§ 4
Na życzenie grupy zwiedzających Muzeum może udostępnić ekspozycje także w porach nocnych: w godzinach 21.00-23.00. Zwiedzanie nocne należy uzgodnić telefonicznie, a grupa zwiedzających musi liczyć co najmniej 20 osób.

§ 5
Dniem wolnym od opłat za wstęp na ekspozycje stałe jest niedziela. Zwolnienie z opłat nie dotyczy wybranych wystaw czasowych.

§ 6
W Muzeum obowiązuje następujący cennik:
- bilet normalny /1 osoba/ 10,- zł
- bilet ulgowy /1 osoba/ 8,- zł
- bilet rodzinny /minimum 1+1: osoba dorosła i dziecko/ 5,- zł /za 1 osobę/
- bilet zbiorowy /dla grup powyżej 14 osób/ 5,- zł /za 1 osobę/
- bilet na zwiedzanie nocne (dla grup liczących co najmniej 20 osób) 15 zł /za 1 osobę/
- bilet wstępu na jedną wystawę /1 osoba/ 5,- zł
- oprowadzanie /po uprzednim zgłoszeniu/ 50,- zł /wniesienie opłaty za oprowadzanie nie zwalnia od obowiązku kupna biletu/
- lekcja muzealna 50,- zł
- lekcja muzealna poza siedzibą muzeum 50,- zł /plus koszty dojazdu i delegowania pracownika/
- bilet wstępu dla posiadaczy Koszalińskiej Karty
Dużej Rodziny i Koszalińskiej Karty Seniora /1 osoba/ 1,- zł
- bilet wstępu dla kombatantów oraz weteranów działań poza granicami państwa 1,- zł /za 1 osobę/
- fotografowanie /bez prawa publikacji i powielania, bez użycia statywu, lamp błyskowych i dodatkowych urządzeń, wyłącznie dla celów amatorskich jest bezpłatne;
- fotografowanie okolicznościowe i filmowanie /np. śluby/ 100 zł /godzinna sesja/;
- fotografowanie i filmowanie z zamiarem publikacji i powielania wymaga uzyskania zgody dyrektora muzeum.

§ 7
1. Bilet wstępu upoważnia do wejścia na wszystkie ekspozycje stałe we wszystkich budynkach muzealnych. Wyjątek stanowi bilet wstępu na jedną wystawę, który upoważnia do wstępu na jedną wybraną przez zwiedzającego ekspozycję.
2. Bilet rodzinny przysługuje rodzicom lub opiekunom (nie więcej niż 2 osoby dorosłe) oraz dzieciom, które nie ukończyły 18. roku życia.
3. Bilet wstępu dla kombatantów i weteranów działań poza granicami państwa przysługuje  za okazaniem stosownych dokumentów:
a) osobom, które nabyły uprawnienia na podstawie ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1203);
b) osobom, które nabyły uprawnienia na podstawie ustawy z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1206).
4. Bilety sprzedaje się do 30 minut przed zamknięciem Muzeum.
5. Oprowadzanie po ekspozycjach odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu osobistym w kasie muzeum w Koszalinie przy ul. Młyńskiej 37-39 lub telefonicznym tel. (94) 343-20-11, w. 49.

§ 8
Bilety ulgowe przysługują za okazaniem stosownych dokumentów:
1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnych wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”.

§ 9
Zwolnienie z opłaty za wstęp przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis”;  
2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów oraz muzeów stowarzyszonych w Stowarzyszeniu Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce;
3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów  (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4) członkom Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego;  
5) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1187);
6) dzieciom do lat siedmiu (nie dotyczy opłat za udział w zajęciach edukacyjnych);
7) nauczycielom (opiekunom) wycieczki szkolnej, liczącej nie więcej niż 30 dzieci oraz przewodnikom przychodzącym razem z wycieczką.

§ 10
Traci moc Zarządzenie Dyrektora Muzeum w Koszalinie nr 19/2016 z 3 czerwca 2016 roku w sprawie opłat za wstęp na ekspozycje.

§ 11
Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem ogłoszenia.   
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacek Szumowski
(2013-03-19 09:45:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacek Szumowski
(2016-09-20 09:43:21)
 
 
ilość odwiedzin: 246956

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X