☰ Menu
Muzeum w Koszalinie

Środa 07.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut

 

 

UCHWAŁA NR XXVI/397/2012

RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Muzeum w Koszalinie

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 136, poz. 956 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230) oraz art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 567), Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

 

Statut Muzeum w Koszalinie

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1. Muzeum w Koszalinie, zwane dalej Muzeum jest samorządową instytucją kultury.

§ 2. 1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Miasto Koszalin.

2. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem 5 prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

3. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów pod numerem 100 prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 3. Siedzibą Muzeum jest miasto Koszalin, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów.

§ 4. Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w Koszalinie w otoku.

 

Rozdział II.

Zakres działania Muzeum

§ 5. 1. Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

2. Muzeum realizuje swoje zadania poprzez:

1) gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie: archeologii, etnografii, historii Koszalina i Pomorza, sztuki dawnej i współczesnej w drodze zakupu, darowizn, zapisów, uzyskania obiektów drogą badań terenowych oraz przez przyjmowanie depozytów,

2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,

3) przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwa, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych,

4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz w miarę możliwości zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody,

5) urządzanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,

6) organizowanie i prowadzenie badań i ekspedycji naukowych, w statutowo określonym zakresie,

7) inicjowanie i organizowanie sesji, konferencji naukowych oraz uczestniczenie w sesjach i konferencjach organizowanych przez inne instytucje,

8) prowadzenie działalności edukacyjnej,

9) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę,

10) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych,

11) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji,

12) prowadzenie działalności wydawniczej.

 

§ 6. Muzeum może uczestniczyć w realizacji zadań wynikających ze strategii programów rządowych, samorządowych i innych.

 

Rozdział III.

Rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów

§ 7. W Muzeum gromadzone są zbiory według następujących rodzajów i zakresów:

1) archeologii - zbiory zabytków kultury materialnej z całego okresu prehistorii i historii terenu Pomorza Środkowego, a także tzw. archeologii miejskiej Koszalina i regionu,

2) sztuki dawnej - zbiory malarstwa, grafiki, rzeźby i rzemiosła artystycznego, z terenu Pomorza Środkowego od średniowiecza do współczesności,

3) sztuki współczesnej - zbiory „Kolekcji Osieckiej” uzupełnionej o dzieła artystów związanych z działalnością plenerów osieckich w latach 1963-1981,

4) etnografii - zbiory zabytków kultury ludowej mieszkańców Pomorza Środkowego z okresu sprzed 1945 r. - w tym kultury jamneńskiej, a także zabytki etnograficzne kultur napływowych po 1945 roku, w zakresie rzeczowym twórczości ludowej,

5) historii miasta i regionu - zbiory dokumentów, kartografii i ikonografii oraz zabytków i przedmiotów kultury materialnej z historii Koszalina i regionu,

6) numizmatów i medali - zbiory monet z terenu Pomorza i państw ościennych, skarby archeologiczne oraz kolekcje emisji monet polskich od 1918 r. do współczesności; kolekcje medali dotyczących Koszalina i regionu koszalińskiego oraz twórców miejscowych,

7) zbiorów biblioteki - zbiory książek i czasopism w zakresie tematycznym działalności wszystkich działów podstawowych w tym poświęcone historii i historii sztuki.

 

Rozdział IV.

Zarządzanie, nadzór i organy doradcze Muzeum

§ 8. 1. Muzeum zarządza Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Koszalina, na zasadach i w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.

2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie sprawami działalności podstawowej i administracyjnej,

2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,

3) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,

4) naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,

5) wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,

6) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,

7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji

wynikających ze stosunku pracy,

8) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

9) przedstawianie organizatorowi planów finansowych i działalności instytucji,

10) gospodarowanie majątkiem i finansami instytucji.

§ 9. 1. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy Zastępcy Dyrektora.

2. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor.

§ 10. Organizację wewnętrzną Muzeum określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 11. Nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego oraz Prezydent Miasta Koszalina.

§ 12. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie 10 osób powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Koszalina spośród kandydatów wskazanych przez podmioty określone w ustawie o muzeach.

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w ustawie o muzeach.

3. Kadencja członków Rady Muzeum trwa cztery lata.

4. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 13. 1. W Muzeum działają kolegia doradcze utworzone przez Dyrektora.

2. Dyrektor może powołać kolegia doradcze z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych muzealników.

3. Kolegia doradcze mogą być powoływane w celu wyrażenia opinii na temat problemów przedstawianych przez Dyrektora w związku z realizacją określonych celów i zadań Muzeum.

4. W skład kolegiów doradczych mogą wchodzić osoby spoza Muzeum, powoływane przez Dyrektora na czas realizacji określonego celu lub zadania.

5. Posiedzenia kolegiów odbywają się z inicjatywy Dyrektora lub za jego zgodą na wniosek pracownika Muzeum odpowiedzialnego za realizację danego celu lub zadania.

6. Posiedzenia kolegiów doradczych są protokołowane przez wyznaczonego pracownika Muzeum.

7. Muzeum zapewnia obsługę kolegiów doradczych.

 

Rozdział V.

Majątek i źródła finansowania Muzeum

§ 14. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania, zgodnie z przepisami.

§ 15. Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 16. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

1) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Organizatora,

2) dotacje celowe z budżetu Państwa,

3) przychody z prowadzonej działalności,

4) przychody ze sprzedaży składników majątku ruchomego,

5) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

6) darowizny, spadki, zapisy windykacyjne i inne środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

7) inne źródła.

§ 17. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora,

z uwzględnieniem wysokości dotacji Organizatora.

§ 18. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:

1) prowadzenia usług konserwatorskich,

2) prowadzenia sprzedaży wydawnictw własnych i obcych, wyrobów o charakterze kulturalnym, pamiątek, przedmiotów sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego,

3) prowadzenia usług technicznych, konserwatorskich i transportowych - w oparciu o posiadane zaplecze i sprzęt,

4) wynajmowania pomieszczeń Muzeum,

5) prowadzenia usług gastronomicznych,

6) wykonywania opracowań, projektów, ekspertyz - w specjalizacjach reprezentowanych w Muzeum,

7) organizowania imprez kulturalnych.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową Muzeum.

 

Rozdział VI.

Przepisy końcowe

§ 19. Zmiany w Statucie Muzeum w Koszalinie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 20. Traci moc uchwała Nr XXI / 224 / 2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum w Koszalinie ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 46, poz. 994 ).

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Szumowski Jacek
(2013-03-26 09:27:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Szlegel Mateusz
(2017-04-27 10:13:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 69809