Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Muzeum w Koszalinie
Herb Muzeum w Koszalinie

Niedziela 22.07.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W KOSZALINIE


ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne

§ 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację wewnętrzną, zakres zadań działów, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
1) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Muzeum w Koszalinie,
2) Komórkach organizacyjnych Muzeum – należy przez to rozumieć działy, gabinety, pracownie,
3) Samodzielnych stanowiskach pracy – należy przez to rozumieć stanowiska bezpośrednio podległe Dyrektorowi.

§ 3. Muzeum działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. Nr 5 z 1997 r.. poz. 24 z późniejszymi zmianami),
2) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 13 z 2001 r, poz. 123 z późniejszymi zmianami),
3) Statutu nadanego przez Radę Miejską w Koszalinie,
4) Niniejszego Regulaminu.

§ 4. Strukturę organizacyjną Muzeum określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Regulaminu.

§ 5. Poszczególne stanowiska i komórki organizacyjne Muzeum posługują się następującymi symbolami:
1) Dyrektor – MK-I
2) Z-ca Dyrektora – MK-III
3) Główny Księgowy – MK-II
4) Radca Prawny – MK-IV
5) Dział Archeologii – MK-V
6) Dział Sztuki Dawnej – MK-VI
7) Dział Sztuki Współczesnej – MK-VII
8) Dział Etnografii – MK-VIII
9) Dział Historii Miasta i Pomorza – MK-IX
10)  Dział Biblioteki i Wydawnictw – MK- X
11) Dział Oświatowy – MK-XI
12) Gabinet Medali i Numizmatów – MK- XII
13) Pracownia Dokumentacji i Informacji Naukowej – MK-XIII
14) Dział Finansowo-Księgowy – MK-II
15) Dział Administracyjno-Gospodarczy – MK-III

ROZDZIAŁ II
Zasady Kierowania Muzeum

§ 6. Dyrektor zarządza całokształtem działalności muzeum, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
1. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności:
1) Kierowanie sprawami działalności podstawowej i administracyjnej,
2) Nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
3) Reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
4) Przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
5) Naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,
6) Wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,
7) Sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
8) Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji  wynikających ze stosunku pracy,
9) Stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

2. Dyrektor koordynuje pracę:
1) Zastępcy Dyrektora,
2) Głównego Księgowego,
3) Radcy Prawnego,
4) działów – zgodnie ze schematem organizacyjnym Muzeum.


§ 7.  Zastępca Dyrektora. Do zadań Zastępcy Dyrektora należy: 
1.Kierowanie pracą Muzeum podczas nieobecności Dyrektora,
2.Kierowanie i nadzór nad Działem Administracyjno-Gospodarczym (sprawy administracyjne, obsługa i montaż wystaw, zarządzanie infrastrukturą techniczną, inwestycje, remonty, transport, zaopatrzenie),
3. Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, obroną cywilną oraz  ochroną dóbr kultury w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego.

§ 8. Główny Księgowy. Do zakresu działania Głównego Księgowego należy:
1.   Kierowanie Działem Finansowo-Księgowym,
2. Prowadzenie rachunkowości Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z  Ustawą o Rachunkowości i Ustawą o Finansach Publicznych,
3. Prowadzenie gospodarki finansowej Muzeum zgodnie z obowiązującymi zasadami, w szczególności wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z zasadami wykonywania budżetu,
4. Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnienia terminowego ściągania należności i spłat zobowiązań,
5. Dokonywanie kontroli wewnętrznych,
6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, a dotyczących prowadzenia rachunkowości, tj. Zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczeń inwentaryzacji.


ROZDZIAŁ  III
Komórki Organizacyjne Muzeum.

§ 9.  Dział Archeologii.
1. Prowadzi archeologiczne badania naukowe nad problematyką pradziejową, wczesnośredniowieczną, średniowieczną i nowożytną Pomorza Środkowego.
2. Realizuje ratownicze i powierzchniowe badania wykopaliskowe na obiektach archeologicznych,
3. Gromadzi zbiory archeologiczne, przechowuje w magazynach i eksponuje na  wystawach,
4. Opracowuje naukowo zgromadzone zbiory – prowadzi inwentarze i katalogi naukowe zbiorów,
5. Prowadzi naukowe archiwum dotyczące zabytków, obiektów i badań archeologicznych,
6. Prowadzi działalność edukacyjną i popularyzatorską dla młodzieży szkolnej i dla dorosłych,
7. Realizuje stałe, czasowe i oświatowe ekspozycje archeologiczne,
8. Przygotowuje opracowania naukowe i popularnonaukowe poświęcone problematyce archeologicznej,
9. Typuje zbiory archeologiczne do prac konserwatorskich,
10. Współpracuje z instytucjami naukowymi, oświatowymi i innymi muzeami,
11. Prowadzi nadzory archeologiczne na zlecenia zewnętrzne.

§ 10. W skład struktury organizacyjnej Działu wchodzą następujące pracownie:
1. Pracownia epoki kamienia,
2. Pracownia epoki brązu i wczesnej epoki żelaza,
3. Pracownia okresu rzymskiego i wędrówek ludów,
4. Pracownia okresu wczesnośredniowiecznego i średniowiecznego,
5. Pracownia dokumentacyjno-kreślarska.
6. Pracownia konserwacji zabytków archeologicznych.

§ 11.  Dział Sztuki Dawnej.
1. Gromadzi dawne obiekty zabytkowe poprzez zakupy i dary dla Muzeum w zakresie sztuki dawnej (malarstwa, rzeźby, grafiki i rzemiosła artystycznego) ze szczególnym uwzględnieniem zabytków pochodzących z terenu Pomorza Środkowego,
2. Sporządza pełną dokumentację zbiorów (katalogi, inwentarze),
3. Przygotowuje opracowania naukowe i popularnonaukowe poświęcone historii sztuki z terenu Pomorza Środkowego,
4. Typuje zabytki do konserwacji,
5. Prowadzi działalność wystawienniczą (wystawy stałe i czasowe) przy współpracy z innymi muzeami,
6. Prowadzi działalność edukacyjną i popularyzatorską dla młodzieży szkolnej i dla dorosłych,
7. Współpracuje z instytucjami naukowymi, oświatowymi i innymi muzeami.

§ 12. Dział Sztuki Współczesnej.
1. Gromadzi zbiory sztuki współczesnej polskiej – ze szczególnym uwzględnieniem środowiska koszalińskiego, a także obcej poprzez zakupy i dary,
2. Organizuje wystawy stałe i czasowe sztuki współczesnej w Muzeum oraz w innych placówkach wystawienniczych,
3. Udostępnia i wypożycza eksponaty innym muzeom,
4. Opracowuje naukowo zgromadzone zbiory – prowadzi inwentarze i katalogi zbiorów,
5. Przygotowuje opracowania naukowe i popularnonaukowe zbiorów sztuki współczesnej do druku (katalogi, ulotki, plakaty),
6. Gromadzi i opracowuje archiwum dokumentów związanych z historią plastycznego środowiska koszalińskiego oraz plenerów osieckich,
7. Prowadzi działalność edukacyjną i popularyzatorską dla młodzieży szkolnej i dla dorosłych,
8. Pełni funkcję centrum informacji i dokumentacji koszalińskiego środowiska plastycznego,
9. Współpracuje z instytucjami naukowymi, oświatowymi i innymi muzeami.

§ 13. Dział Etnografii.
1. Gromadzi obiekty zabytkowe z zakresu kultury materialnej Pomorza Środkowego,
2. Gromadzi zbiory z zakresu kultury materialnej grup etnicznych przesiedlonych po 1945 roku z innych regionów Polski na teren Pomorza Środkowego,
3. Gromadzi zbiory z zakresu współczesnej sztuki ludowej z Pomorza Środkowego ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby współczesnej,
4. Opracowuje naukowo zbiory etnograficzne – prowadzi inwentarze i katalogi naukowe,
5. Przygotowuje opracowania naukowe i popularnonaukowe poświęcone etnografii Pomorza Środkowego,
6. Prowadzi działalność wystawienniczą (wystawy stałe i czasowe) z zakresu etnografii i sztuki ludowej,
7. Prowadzi działalność edukacyjną i popularyzatorską dla młodzieży szkolnej i dla dorosłych,
8. Współpracuje z instytucjami naukowymi, oświatowymi oraz innymi muzeami.
 

§ 14. Dział Historii Miasta i Pomorza.
1. Gromadzi zbiory dotyczące historii miasta Koszalina i Pomorza Środkowego drogą zakupów, darów i przekazów (dokumenty rzemiosł pomorskich i koszalińskich, dawne plany miasta, mapy Pomorza, Polski i Niemiec, ikonografię dotyczącą Koszalina i innych miast Pomorza),
2. Gromadzi zabytki rzemiosł dawnych – koszalińskich i pomorskich (kowalstwo, snycerstwo, kaflarstwo, konwisarstwo),
3. Gromadzi dokumenty dotyczące historii najnowszej (dokumenty osobiste pionierów koszalińskich i władz polskich po 1945 roku, wspomnienia i pamiętniki robotników przymusowych, jeńców wojennych z Pomorza oraz wspomnienia Sybiraków z okresu II wojny) oraz gromadzi zbiory fotograficzne dotyczące Koszalina sprzed II wojny światowej i po 1945 roku,
4. Przygotowuje opracowania naukowe i popularnonaukowe poświęcone historii Koszalina i Pomorza Środkowego,
5. Prowadzi działalność wystawienniczą (wystawa stała oraz wystawy czasowe),
6. Prowadzi działalność edukacyjną i popularyzatorską dla młodzieży szkolnej i dla dorosłych,
7. Współpracuje z instytucjami naukowymi, oświatowymi i innymi muzeami.

§ 15. Dział Oświatowy.
1. Koordynuje całokształt działalności oświatowej Muzeum poprzez odpowiednie formy działania,
2. Prowadzi działalność oświatową i wychowawczą oraz informacyjną i popularyzatorską Muzeum,
3. Współpracuje z działami merytorycznymi w zakresie organizacji i obsługi wystaw stałych, czasowych i oświatowych,
4. Gromadzi dokumentację dotyczącą organizowania wystaw i innych działań oświatowych,
5. Koordynuje współpracę pomiędzy muzeami, placówkami oświatowymi oraz współpracę z zagranicą,
6. Bierze udział, przy współpracy innych działów, w przygotowaniu wystaw muzealnych,
7. Opracowuje, w porozumieniu z innymi działami merytorycznymi, tematy lekcji muzealnych,
8. Oprowadza wycieczki po stałych i czasowych ekspozycjach muzealnych,
9. Opracowuje, prowadzi i uczestniczy w ogólnopolskich konkursach muzealnych,
10. Opracowuje programy popularyzacji wizualnej Muzeum,
11. Organizuje i bierze udział w szkoleniach i konferencjach dotyczących działalności Muzeum,
12. Współpracuje z instytucjami naukowymi, oświatowymi i innymi muzeami.
   

§ 16. Dział Biblioteki i Wydawnictw.
1. Gromadzi i opracowuje książki, czasopisma i starodruki z dyscyplin muzealnych wchodzących w zakres działalności Muzeum nabyte drogą zakupów, darów, przekazów oraz wymiany między instytucjami,
2. Prowadzi międzyinstytucjonalną wymianę wydawnictw w kraju i za granicą,
3. Współpracuje z wydawnictwami i księgarniami w kwestii nabytków,
4. Udostępnia na miejscu księgozbiór,
5. Prowadzi sprawy wydawnictw muzealnych (rocznik naukowy „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, wydawnictwa popularyzatorskie, katalogi, przewodniki i inne).


§ 17. Gabinet Medali i Numizmatów.
1. Gromadzi zbiory monet dawnych i współczesnych oraz medali, drogą zakupów, darów i przekazów,
2. W zakresie numizmatyki gromadzi: monety starożytnej Grecji, starożytnego Rzymu, średniowiecznej Europy (pomorskie, polskie i państw basenu morza Bałtyckiego), monety próbne i obiegowe Polski powojennej,
3. W zakresie medalierstwa gromadzi medale bite od XVIII wieku do czasów najnowszych, m.in. serie: portretową, marynistyczną, Pomorza Środkowego, polskie medale historyczne (bite na Pomorzu, w Polsce, krajach europejskich i USA),
4. Prowadzi dokumentację naukową zbiorów (inwentarze i katalogi),
5. Opracowuje zbiory do publikacji naukowych i popularyzatorskich,
6. Przygotowuje opracowania naukowe i popularnonaukowe poświęcone problematyce numizmatycznej i medalierskiej,
7. Prowadzi działalność wystawienniczą (wystawy stałe i czasowe) z zakresu numizmatyki i medalierstwa,
8. Współpracuje z instytucjami naukowymi, oświatowymi i innymi muzeami,
9. Prowadzi działalność edukacyjną, popularyzatorską dla młodzieży szkolnej  i dla dorosłych.


§ 18.  Pracownia Dokumentacji i Informacji Naukowej.
1. Opracowuje dokumentacje naukowe i historyczne oraz ewidencje inwentarzowe dla wszystkich rodzajów zabytków na potrzeby Muzeum i na zlecenia zewnętrzne.
2. Opracowuje ekspertyzy i opinie dla wszystkich rodzajów zabytków – na potrzeby własne i na zlecenia zewnętrzne.
3. Wykonuje dokumentacje fotograficzne dla potrzeb Muzeum i na zlecenia z zewnątrz.
4. Dokumentuje działalność Muzeum w zakresie wystaw, imprez czasowych, konkursów, badań terenowych, itd. w formie filmoteki,
5. Digitalizuje dokumentację i zbiory muzealne.


§ 19. Dział Finansowo-Księgowy.
1. W zakresie spraw finansowo-księgowych:
- bieżąco prowadzi ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości,
- prowadzi gospodarkę finansową, zgodnie z obowiązującymi zasadami: dokonuje kontroli wewnętrznej w zakresie finansowo-księgowym i majątkowo-gospodarczym,
- okresowo sporządza inwentaryzację składników majątkowych,
- sporządza sprawozdawczość finansową i inne analizy wynikające z ksiąg rachunkowych, gromadzi i przechowuje dokumentację przewidzianą Ustawą o rachunkowości.

2. W zakresie spraw pracowniczych i socjalnych:
- prowadzi akta osobowe pracowników,
- rejestruje i rozlicza czas pracy,
- sporządza plany urlopów i ich ewidencję,
- prowadzi sprawy emerytalno-rentowe pracowników,
- sporządza listy płac i pozostałą dokumentację z nimi związaną (karty wynagrodzeń, kartoteki zasiłków),
- obsługuje fundusz świadczeń socjalnych i organizuje zbiorowe imprezy kulturalno-turystyczne,
- współpracuje z pozostałymi działami Muzeum.


§ 20. Dział Administracyjno-Gospodarczy.
1. Prowadzi sprawy związane z infrastrukturą techniczną Muzeum:
- zapewnia funkcjonowanie mediów,
- monitoringi – antywłamaniowy i p.poż.,
- utrzymanie porządku wewnątrz i na  zewnątrz obiektów,
- utrzymanie sprawności technicznej  urządzeń i instalacji,
- prowadzenie inwestycji, robót budowlanych, usług i dostaw w trybie Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

2. Prowadzi sprawy związane z obsługą organizacyjną i techniczną Muzeum:
- sekretariat, archiwum zakładowe, obsługa i montaż wystaw stałych i czasowych,
- zaopatrzenie w sprzęt i materiały,
- administracja, dzierżawy i najem pomieszczeń muzealnych.

3. Prowadzi sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, obroną cywilną oraz ochroną dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego.


§ 21. Radca Prawny.
1. Wykonuje zadania określone Ustawą o Radcach Prawnych, a w szczególności:
- prowadzi obsługę prawną Muzeum,
- występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym i administracyjnym, opiniuje projekty umów cywilnoprawnych zawieranych przez  Muzeum,
- współpracuje z Działem Finansowo-Księgowym w sprawie egzekucji na rzecz Muzeum.


ROZDZIAŁ IV
Postanowienia  Końcowe

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być dokonane w trybie przewidzianym do jego nadania.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacek Szumowski
(2003-11-03 13:30:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Mateusz Szlegel
(2017-04-27 10:03:00)
 
 
ilość odwiedzin: 259728

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X